Courses
หลักสูตร English Today
 

     • Basic English for Kids Class 
        สำหรับน้องอายุ  3  ขวบขึ้นไปเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ ผ่านกิจกรรมทั้งการฝึกทักษะการพูดการฟังการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ 

     • Phonics
       
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการฝึกผสมเสียงเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านหน่วยเสียงของตัวอักษรเพื่อให้ออกเสียงและอ่านสะกดคำได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  Phonics เป็นรากฐานสำคัญในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

     • Conversation
        เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับฝึกการสนทนา อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะทางด้านการฟัง พร้อมกับกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

     • Grammar 
       เป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้านไวยากรณ์ตั้งแต่แรกเริ่ม เรียนรู้โครงสร้างประโยค เสริมทักษะความเข้าใจ เพิ่มความแม่นยำเพื่อความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน และสามารถเน้นเนื้อหาให้ตรงกับที่โรงเรียนของนักเรียนเพื่อการทำคะแนนที่ดีขึ้น

     • Writing
        เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนเริ่มจากการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง จนถึงการนำไปสำหรับใช้ในการเขียนอีเมลล์ เขียนเรียงความ ฝึกการเขียนบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อทั่ว ๆ ไปการแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายในสถานการณ์ต่าง ๆ 

     • Reading
        เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อความถูกต้อง  ทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการออกเสียง และการอ่านในใจเป็นการอ่านเพื่อรับรู้ และทำความเข้าใจในสิ่งที่อ่านซึ่งเป็นการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย

     • Special Courses
       
เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ

Engine by MAKEWEBEASY