Why English Today?
      ณ ปัจจุบันนี้การเรียนภาษาอังกฤษก็ยังใช้วิธีท่องจำคำศัพท์กันอยู่ และอ่านออกเสียงตามครูผู้สอน ซึ่งหากครูผู้สอนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ทำให้ผู้เรียนจำวิธีออกเสียงแบบผิดๆ ซึ่งจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติในภายหลัง เราจึงนำหลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) ใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงของตัวอักษรซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องที่สำคัญการเรียนแบบโฟนิคส์ (Phonics) มีความสัมพันธ์กับการเรียนภาษาอังกฤษในทุกๆ ทักษะไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียนหรือสะกดคำ จะเห็นได้ว่าเมื่อเด็กสามารถแยกแยะหน่วยเสียงได้จะทำให้ฟังได้ง่ายขึ้นเมื่อฟังเจ้าของภาษาพูดหรือสนทนา (Listening) และเมื่อเข้าใจที่พูดก็จะสามารถโต้ตอบได้ (Speaking) และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้จะหลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ (Reading) ซึ่งเมื่อสามารถอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ (Spelling และ Writing) นั่นเอง

      English Today เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตร Phonics เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้นในการทำให้เด็กไทยสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามกฎของ Phonics ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีสำเนียงการอ่านเหมือนกับเจ้าของภาษา หลักสูตร Phonics ทางเราถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กไทย ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและสามารถทำให้เด็ก ๆ รักการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเด็กๆ จะรู้สึกว่าการอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายมาก นั่นหมายถึงผู้ปกครองจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่จะทำให้เด็กๆ รักวิชาภาษาอังกฤษและกล้าที่จะอ่านและพูดภาษาอังกฤษ

Engine by MAKEWEBEASY